top of page
pictures_png_MN2406-IBC_white_front_1200 (1).png

Шууд хэрэглэнэ

  • Өвлийн улиралд нүүрс тээвэрлэхийн өмнө тэвшиний булан тохой бүрт Xtreme Anti-Icer бүтээгдэхүүнээ шүршсэний дараа нүүрсээ ачина.

Анхааруулга:

  • Хүүхэд болон амьтнаас хол байлгах

  • Зориулалтын нөхцөлд хадгалах

  • Хувцас, арьс болон нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх

bottom of page