top of page
mockup2 (6) (1) (1).png

Найрлага: 50% этиленгликоль / 48% нэрмэл ус / 2% нэмэлт химийн бодисууд

Хөлдөх хэм:

Буцлах хэм:

Кинематик чанар:

-40°C

129°C

3-5мм2/с

bottom of page